Katedra anorganické chemie nabízí k vědecké nebo komerční spolupráci níže uvedené přístrojové vybavení. V případě zájmu kontaktujte vedoucího katedry doc. Ing. Radovana Herchela, Ph.D.

 

C, H, N, S chemická analýza prvků - Thermo Scientific Flash 2000 Analyzátor.

Varian NMR spektrometr

Plamenový atomový absorpční spektrometr iCE 3300 (Thermo Scientific) pro stanovení kovů (Cu, Pt, Fe, Au, Zn, Ru) s plamenem vzduch/C2H2/N2O. Izotermický titrační kalorimetr

UHPLC-MS (Dionex/Thermo Scientific) hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí a zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI). 

HPLC - MS

400 MHz NMR spektrometr firmy Varian pro měření spekter vysokého rozlišení vzorků v roztoku.

P13.jpg, 5 kB

FT-IR spektrometr ThermoNicolet Nexus 670 (transmisní, ATR, DRIFT techniky) s FT-Ramanovým modulem Nicolet NXR 9650 s NXE Genie germaniovým detektorem.

P5a.jpg, 5 kB

FT-IR spektrometr Perkin-Elmer Spectrum One k měření spekter pevných látek transmisní technikou ve střední oblasti infračerveného záření.

P3.jpg, 15 kB
Infračervený spektrometr Jasco FT/IR-4700 (Jasco) se spektrálním rozsahem 7800-350 cm-1. Infračervený FT-IR mikroskop Nicolet iN10 (Thermo Scientific) pro IR spektrální analýzu mikroskopických vzorků se spektrálním rozsahem 7800-450 cm-1 .
Dvoupaprskový, automatický UV-VIS spektrometr Cintra 3030 (GBC Scientific Instruments) s rozsahem vlnových délek 190-900 nm. Ruční X-ray spektrometr Delta Professional (Olympus) pro analýzu prvkového složení materiálů.
UV-Vis spektrometr Perkin-Elmer Lambda 35 (11,000-40,000 cm-1) určený k měření absorpčních i difúzně-reflexních spekter. Fluorescenční spektrometr AvaSpec HS1024x122TE pro měření emisních (luminiscenčních) spekter kapalných i pevných vzorků.

Potenciostat CHI600C (CH Instruments) pro měření cyklické voltametrie (CV) a dalších elektrochemických metod (LSV, CA, CC or BA).

Atomová absorpční spektroskopie

Mikrovlnný reakční systém Monowave 300 (Anton Paar) - reaktor pro mikrovlnnou syntézu s širokým rozmezím operačních podmínek (300 °C, 30 bar).

P10.jpg, 5 kB

Magnetováhy MSB-AUTO (Sherwood Scientific) pro měření objemové a hmotnostní susceptibility pevných, kapalných i plynných vzorků při pokojové teplotě (ca. 293 K).

P6.jpg, 5 kB

Práškový RTG difraktometr MiniFlex600 (Rigaku) určený ke kvalitativní a kvantitativní analýze difrakčních záznamů práškových polykrystalických materiálů.

       

 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz