Témata prací

Studenti chemických studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou vybrat z široké a pestré nabídky témat absolventských prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Nabídka je primárně, nikoli výhradně, určena pro studenty oborů Bioanorganická chemie, Chemie a Chemie pro víceoborové studium bakalářského studia, oborů Bioanorganická chemie, Anorganická Chemie a Učitelství chemie pro střední školy navazujícího studia, a v neposlední řadě oboru Anorganická chemie doktorského studia. V rámci svých oborů si pak studenti mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z různě tematicky zaměřených absolventských prací.

Pro bližší specifikaci typu studia, oboru a tematického okruhu jednotlivých absolventských prací použijte nabídku v záložce napravo a následně zobrazených filtrů.

Seznam tématických prací:

strana: 1 2 3

3D modely pro lepší pochopení stereochemie molekul

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Anizotropie pentakoordinovaných železnatých sloučenin s pentadentátními Schiffovými bázemi

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin – experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Interaktivní tabule při výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Komplexní anionty 3d kovů jako jednomolekulové magnety

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D. 

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Kvantově-chemické studium mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi molekulových magnetů na bázi koordinačních sloučenin kobaltu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

 vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Magnetická vlastnosti jednojaderných sloučenin přechodných prvků s tripodálními ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické a strukturní rozdíly mezi komplexy přechodných kovů s lineárním a s makrocyklickým ligandem se stejnými donorovými atomy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s 12-člennými makrocyklickými ligandy obsahující pyridinové funkční skupiny

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy železa, niklu a kobaltu s 12/14-člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Multifunkční nanočástice s upkonverzními vlastnostmi v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Nanočástice vybraných přechodných kovů a jejich využití

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních metod pro strukturní studium interakcí komplexní sloučenina-DNA

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D. 

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Průtoková cytometrie: nástroj pro studium buněčného cyklu a ostatních parametrů buněk

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Studium vlivu UVA záření na vlastnosti vybraných komplexů platiny v roztoku

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Termochemie – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tetrazol-indol deriváty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Víceúčelové kontrastní látky založené na komplexech přechodných kovů a lanthanoidů – vlastnosti, využití a syntéza prekurzorů

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Využití metod výpočetní chemie ke studiu interakcí přechodných kovů s nukleovými kyselinami

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití nanočástic železa v materiálové chemii

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Železité komplexy jako molekulové přepínače

2016/2017 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Bisfosfonáty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Barbora Rybníčková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Eva Zahradníková (Chemie pro víceoborové studium, 2.roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Komplexy zinku s tridentátními Schiffovými bázemi odvozenými od orto-aminofenolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Radoslav Sokol (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2´-hydroxychalkony: příprava a charakterizace.

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 
student: Anna Havlíčková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 12/14-členných pyridinových makrocyklických ligandů využitelných v diagnostických zobrazovacích metodách

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Separace a charakterizace komplexních sloučenin pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie (MS)

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Tereza Kulhánková (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Studium stability cis-[PtI2(NH3)(α-pikolin)] komplexu

2016/2017 bakalářská Chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Natálie Macháňová, (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium vlastností komplexů ruthenia a osmia s bidentátními N1-deriváty 7-azaindolu

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Daniel Chrenko (Chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza modelových komplexů vybraných platinových kovů pro funkcionalizaci magnetických nanočástic

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Pavel Nawrath (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vícedentátní ligandy s alespoň jedním donorovým atomem fosforu a jejich modelové koordinační sloučeniny

2016/2017 bakalářská Chemie Anorganická chemie řešená 

student: Ondřej Satola (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Bimodální komplexy vybraných přechodných kovů

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Interpretace infračervených spektr koordinačních sloučenin za účelem rozšíření knihovny spekter

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Analytická instrumentace vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Je možné monitorovat superoxid-dismutázovou (SOD) aktivitu pomocí tomografie magnetické rezonance (MRI) za využití manganatých komplexů?

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Ladění spinového přechodu změnou druhé koordinační sféry u Fe(III) sloučenin

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s makrocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nové deriváty 15-členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace biologicky zajímavých komplexů Cu, Fe a Zn se Schiffovou bazí odvozenou od pyridoxalu a neesenciální aminokyseliny

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava komplexů 15-členného pyridinového makrocyklického ligandu s 2-pyridylmethylovým pendantním ramenem

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD. 

Příprava můstkujícího ligandu pro vícejaderné komplexy kombinující zlato a ruthenium

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: Ing. Pawel Jewula, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin niklu a kobaltu

2016/2017 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny ruthenia s polydentátními heterocyklickými ligandy

2016/2017 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

strana: 1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz